Оборотният капитал е движещата сила на бизнеса и оптималните нива на финансовите показатели, ефективността и ликвидността на компаниите са в пряка зависимост от оборотните средства, с които разполагат. Наличието на достатъчно средства за извършване на редица вътрешни процеси подобрява работата по организационните структури в компанията, увеличава продуктивността, подсилва отношенията с клиенти и доставчици, както и води до по-добра печалба. Оперативните средства намаляват риска от несъстоятелност и помагат покриването на непредвидени и неотложни разходи.

Все по-често в ключовите моменти за бизнеса компаниите предпочитат да ползват външно финансиране. Кредитирането подпомага както посрещането на ежедневните оборотни разходи, така и подкрепя мащабните проекти и важните сделки. Откриването на нови пазари и разширяването на бизнеса е сериозно предизвикателство, което изисква финансов ресурс. И ако за малките компании ръстът често е плавен и не изисква сериозни оборотни средства, при средните и големи компании мащабите са по-големи особено в условията на динамичен растеж.

Отпускането на бизнес кредит стандартно е дълъг и тромав процес, който може да отнеме до няколко месеца при банкови институции. В стремеж на бърз растеж компаниите не разполагат с време и ресурс да следват бюрократични процедури, дълги проверки по оценки на риск и финансови показатели. В отговор на пазарното търсене небанковите финансови институции излизат с нова финансова услуга – бизнес кредитиране от 100 хил.лв. до 1 млн. лв. с името Prospect Capital.

Бъдещето на бизнес финансирането

Новият модел на бизнес финансиране е адаптиран към нужди в сферата. В основата е бързината на предлаганата услуга и индивидуалният подход към всеки клиент. Времето от подаването на индикация за интерес към бизнес кредитиране през процеса по разглеждане и одобрение отнема до 2 седмици. Услугата е съобразена с изискванията на клиента, а в центъра е това да се извлече максимална полезност без необмислен компромис. Финансовите услуги, предлагани от Prospect Capital, нареждат компанията сред стабилните партньори на бизнеса.