Обща информация за Договорите за паричен заем, обезпечени с ипотека, отпускани от „Проспект Kапитал“ АД съгласно чл.5, ал.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители /ЗКНИП/


Настоящата информация се предоставя на потребителите с цел вземане на информирано решение за получаване на потребителски кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот от „Проспект Капитал“ АД съгласно чл.5, ал.1 ЗКНИП.

1. Данни, идентифициращи кредитора – "Проспект Капитал" АД, ЕИК 205062449, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, бул. Христо Ботев № 28, ет.3, представлявано от Изпълнителния директор Мирослав Цветанов Каменов

2. Целите, за които може да се използва кредитът – обединяване на задълженията, оборотни средства, ремонт, покупка на имот, развиване на бизнес дейност;


3. Видове обезпечения:

3.1. Ипотека върху недвижим имот – търг. oбекти, апартаменти, къщи/ вили, ателиета, урегулирани поземлени имоти /УПИ/, гаражи;
и
3.2. Предоставяне на солидарен длъжник по кредита;


4. Възможни заемна сума и срок на договора за кредит: от 50 000 лв. до 1 000 000 лева със срок на погасяване от 6 месеца до 36 месеца;


5. Потребителят разполага със срок не по-малко от 14 дни от получаването на проекта на договор за кредит, за да вземе решение за сключване на договора за кредит. В този срок потребителят може да приеме предложението по всяко време или да го отхвърли.


6. Вид на лихвения процент – фиксиран годишен лихвен процент в размер от 12% до 36 %, договарян за всеки конкретен случай.


7. Представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя, общата сума, дължима от потребителя, и ГПР по кредита:

Пример: Главница: 100 000 лв./сто хиляди лева/
7.1. Срок на заема в месеци: 24 /двадесет и четири/;
7.2. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок на договора и е в размер на 36 % /тридесет и шест процента/;
7.3. Годишен процент на разходите /ГПР/: 44,93 % /четиридесет и четири цяло и деветдесет и три процента/;
7.3.1. Годишният процент на разходите е изчислен при вземане предвид на следните допускания:
 • Заемополучателят не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни плащания (лихви, такси, комисионни, застрахователни премии и др.), които не са посочени в Договора, дори те да са поискани от лице, за което е известно, че е оторизиран представител на Заемодателя. Заемополучателят не носи отговорност за направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в Договора
 • Заемополучателят ще изпълнява своите задължения в съответствие с условията и сроковете по настоящия Договор;
 • Паричният заем се предоставя и ще бъде валиден за срокa, уговорен в настоящия Договор;
 • Паричният заем се погасява от потребителя с ежемесечни плащания.
 • При изчисляване на ГПР не се взимат предвид разходите, които Заемополучателят заплаща при неизпълнение на задълженията си по настоящия Договор за паричен заем;
7.4. такса за разглеждане на Искане за сключване на договор за паричен заем, обезпечен с ипотека в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/.
7.5. Договорната лихва по заема в лева: 41 713,80 лева /четиридесет и една хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет стотинки/;
7.6. Общото задължение по заема, включващо заемна сума и договорна лихва: 141 713,80 лева /сто четиридесет и една хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет стотинки/;
7.7. Размер на погасителните вноски: анюитетни месечни погасителни вноски всяка в размер на 5904,74 лв. /пет хиляди деветстотин и четири лева и седемдесет и четири стотинки/, като в сумата на всяка вноска се включва включва част от главницата и договорната лихва по Договора и първата погасителна вноска се дължи в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на усвояване на заемната сума.

8. Възможните допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи по кредита за потребителя, дължими по договора за кредит – Нотариални и държавни такси, изчислени съгласно приложимите тарифи, разходи за събиране на просрочени вземания, съгласно Тарифа на „Проспект Капитал“ АД;

9. Начините за изплащане на кредита, включително пример за броя, периодичността и размера на погасителните вноски:
Погасителните вноски за заемите, обезпечени с ипотека, отпускани от „Проспект Капитал“ АД са месечни като в зависимост от срока на изплащане могат да варират от 6 месечни погасителни вноски до 36 месечни погасителни вноски като потребителят заплаща задълженията си към „Проспект Капитал“ АД само по банков път. Погасяването на заемната сума може да се уговори между страните да се осъществява на месечни анюитетни вноски, в размера на които се включва част от главницата и договорната лихва по Договора или да се уговори гратисен период за изплащане на главница и първите месеци от договора за заем да се изплаща само договорна лихва, а главницата в пълен размер да се погаси със заплащането на последната вноска по заема.

Пример № 1 анюитетни вноски:

В случай на коректно изпълнение на задълженията по Договора за кредит при усвоен кредит в размер на 100 000 лева за срок от 24 месеца и ГЛП от 36%, Потребителят дължи:
 • общ размер на кредита /главница/ - 100 000 лв.;
 • месечна анюитетна вноска включваща лихва и главница: 5 904.74 лв.;
 • договорна лихва по кредита за срока на кредита – 41 713.81 лв.;
 • обща сума, дължима по кредита /главница и договорна лихва/: 143 213.80 лв;
 • Годишен процент на разходите – 44.93 %;
 • Такса за разглеждане на „Предложение за сключване на договор за паричен заем” 1 % от отпусната заемна сума, а именно сумата от 1000 лв, която се дължи от Потребителя при подписване на договора за кредит

Пример № 2 с гратисен период по главницата:

В случай на коректно изпълнение на задълженията по Договора за кредит при усвоен кредит в размер на 100 000 лева за срок от 24 месеца и ГЛП от 36%, Потребителят дължи:
 • общ размер на кредита /главница/ - 100 000 лв.;
 • 23 бр. месечни погасителни вноски включващи единствено договорна лихва: 3000 лв. и 24-а вноска в размера на 103 000 лв. включваща договорна лихва за един месечен период и главница в пълен размер;
 • договорна лихва по кредита за срока на кредита – 72 000 лв.;
 • обща сума, дължима по кредита /главница и договорна лихва/: 172 000 лв;
 • Годишен процент на разходите – 44.14 %;
 • Такса за разглеждане на „Предложение за сключване на договор за паричен заем” 1.5 % от отпусната заемна сума, а именно сумата от 1500 лв. дължима от Потребителя при подписване на договора за кредит

10. Условия, пряко свързани с предсрочно погасяване на кредита – Потребителят има право по всяко време предсрочно да погаси изцяло или частично задълженията си по настоящия Договор. В тези случаи той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора, а усвоената и непогасена главница се дължи изцяло. При предсрочно погасяване Потребителят подава писмена молба до Кредитора. За избягване на съмнение при пълно предсрочно погасяване всички начислени до момента на предсрочно погасяване лихви за забава/разходи за събиране на вземането са дължими изцяло. В случай на предсрочно погасяване на кредита, извършено след изплащане на първите 12 месечни погасителни вноски от усвояването му, не се дължи обезщетение за предсрочно погасяване. В случай на предсрочно погасяване на кредита, извършено преди изплащане на първите 12 месечни погасителни вноски от усвояването му, се дължи обезщетение за направените разходи свързани с предсрочното погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума  по кредита.


11. Когато е необходима оценка на имота – оценката на имота е изцяло за сметка на „Проспект Капитал“ АД и разходи за потребителя не възникват;


12. Възможни последици при неизпълнение на задълженията, свързани с договора за кредит:

12.1. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за заплащане на дължимите погасителни вноски, Кредиторът има право да предприеме всички позволени от закона действия, за да събере своето вземане, което от своя страна може до доведе до значително повишаване на размера на дължимите суми от страна на Кредитополучателя, както и влошаване на кредитната история на клиента пред останалите кредитни институции.
12.2. При забава за плащане на която да е погасителна вноска, потребителят дължи законна лихва за забава върху забавената сума за всеки ден забава до нейното плащане или съответно до настъпване на предсрочна изискуемост на задълженията по договора за паричен заем;
12.3. При забава за плащане на погасителна вноска с повече от 10 /десет/ календарни дни, Кредиторът "Проспект Капитал" АД ще бъде принуден да направи разходи за събиране, изразяващи се в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, изготвянето и изпращане на Покана за доброволно плащане чрез адвокат. В този случай потребителят дължи разходи за събиране на просрочено вземане, съгласно Тарифа на "Проспект Капитал" АД.
12.4. При забава за плащане на погасителна вноска с повече от 30 /тридесет/ календарни дни, Кредиторът "Проспект Капитал" АД ще бъде принуден да направи разходи за ангажиране дейността на лице/ служител, което осъществява и администрира дейността по извънсъдебно събиране на задължението на Потребителя по Договора. В този случай потребителят дължи еднократен разход, съгласно Тарифа на "Проспект Капитал" АД

Горепосочената обща информация е достъпна по всяко време на Потребителя на Интернет-страница https://prospectcapital.bg, както и в офиса на „Проспект Капитал“ АД.

Ръководството на „Проспект Капитал“ АД