За нас, „Проспект Капитал“ АД (“Дружеството”), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет-сайт www.prospectcapital.bg и кандидатствате за отпускане на кредит от страна на Дружеството. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година (“GDPR”). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).


I. Въведение

В настоящата Политика за защитa на личните данни Проспект Капитал, “ние”, “нас” или “наш” означава „Проспект Капитал“ АД и “Вие”, “Ваш” и “потребител” означава посетители на нашия уебсайт – www.prospectcapital.bg.

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

 • как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
 • как и защо използваме Вашите лични данни; и
 • Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви да периодично преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт www.prospectcapital.bg.


II. Обща информация.

1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:

 • Лични данни” – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.
 • Субект на личните данни” – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.
 • Обработване на лични данни” – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване
 • Администратор на лични данни” – по отношение на личните данни, които администрира е „Проспект Капитал“ АД . Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.
 • Обработващ лични данни” – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което „Проспект Капитал“ АД стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на „Проспект Капитал“ АД в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.
 • Нарушение на личните данни” е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
 • Дигитални активи” – уебсайта www.prospectcapital.bg, всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

2. Кои сме ние?

„Проспект Капитал“ АД е дружество, което има за предмет на дейност отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в друга кредитна или финансова институция, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), финансов лизинг; гаранционни сделки; парично брокерство, извършване на други финансови услуги, позволени съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции, при условие, че ако в съответствие с приложимото законодателство се изисква разрешение, лиценз, или регистрация, за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение, лиценз или регистрация, застрахователно агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.


3. Как можете да се свържете с нас?

„Проспект Капитал“ АД е със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, бул. Христо Ботев No 28, ет. 3, тел. за връзка 0700 40 711. Можете да се свържете с нас като посетите всеки офис в страната или на нашия уебсайт www.prospectcapital.bg.


4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

С длъжностното лице по защита на личните данни (“ДЗЛД”) може да се свържете на ел. поща за контакт: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


5. Вид, цел и основание на обработката на личните данни,
събирани от „Проспект Капитал“ АД за:


5.1. Физическите лица – солидарни длъжници по договори за кредит

Лични данниЦелОснование
Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от лична карта, всяко гражданство на лицето
 • Идентификация на физическо лице/ лице за контакт;
 • Осъществяване на контакт;
 • Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на солидарния длъжник;
 • Оценка на кредитоспособност;
 • Сключване на договор;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
Изпълнение на законово задължение
Телефон/мейл
 • Контакт със солидарния длъжник/
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Адрес
 • Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП на солидарния длъжник;
 • Сключване на договор за кредит;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Данни от Централен кредитен регистърОценка на кредитоспособностЗаконово задължение
Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсииПроверка на верността на предоставени данни от солидарния длъжникСъгласие/ Законен интерес
Проверка на заявените от солидарния длъжник лични данни в базите данни на свързани лицаПредотвратяване на измами, оценка на кредитоспособностЗаконен интерес
Данни от сайта на МВР за валидност на лична картаПроверка на предоставени данни от солидарния длъжникЗаконен интерес
Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, образование, възнаграждение, общ месечен доходОценка на кредитоспособностЗаконово задължение
Други кредитиОценка на кредитоспособностЗаконово задължение
Имуществено състояние на солидарен длъжникОценка на кредитоспособност;Законово задължение/законен интерес
Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията/ информация за притежаваните от лицето недвижими имоти, права върху недвижими имоти, вещни и други тежести върху недвижими имотиОценка на кредитоспособностЗаконово задължение
Саморъчен подпис
 • Подаване на Форма за кандидатстване за кредит
 • Подписване на договор за кредит и приложения към него
Сключване и изпълнение на договор
Данни на лице за контакт – идентификационни, данни за контакт /три имена и телефонен номерПодсигуряване на контакта с кредитоискателя
 • Декларация от кредитоискателя, че лицето за контакт доброволно е предоставило данните си е съгласно/
 • Съгласие на лицето
Проверка на данните на лицето за контакт в бази данни на свързани лицаПредотвратяване на измами, оценка на кредитоспособностЗаконен интерес
Копие от лична картаИдентификация по ЗМИПЗаконово задължение


5.2. Физическите лица – законни представители на кредитополучатели-юридчески лица по Договори за кредит:

Лични данниЦелОснование
Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от лична карта, всяко гражданство на лицето
 • Идентификация на физическо лице/ лице за контакт;
 • Осъществяване на контакт;
 • Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на кредитоискател;
 • Оценка на кредитоспособност;
 • Сключване на договор за кредит;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
Изпълнение на законово задължение
Телефон/мейл
 • Контакт с кредитоискателя/
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Адрес
 • Осъществяване на контакт;
 • Идентификация по ЗМИП на кредитоискател;
 • Сключване на договор за кредит;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Данни от сайта на МВР за валидност на лична картаПроверка на предоставени данни от кредитоискателяЗаконен интерес
Саморъчен подпис
 • Подаване на Форма за кандидатстване за кредит
 • Подписване на договор за кредит и приложения към него
Сключване и изпълнение на договор
Данни на лице за контакт – идентификационни, данни за контакт /три имена и телефонен номерПодсигуряване на контакта с кредитоискателя
 • Декларация от кредитоискателя, че лицето за контакт доброволно е предоставило данните си е съгласно
 • Съгласие на лицето
Проверка на данните на лицето за контакт в бази данни на свързани лицаПредотвратяване на измами, оценка на кредитоспособностЗаконен интерес
Копие от лична картаИдентификация по ЗМИПЗаконово задължение


5.3. Физическите лица – действителни собственици на кредитополучатели-юридически лица:

Лични данниЦелОснование
Три имена, ЕГН, дата и място на раждане, данни от лична карта, всяко гражданство, което лицето притежаваИдентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на действителните собственици на кредитоискател-юридическо лице;Изпълнение на законово задължение
Държава на постоянно пребиваване и адресИдентификация по ЗМИП на действителните собственици на кредитоискател-юридическо лице;Изпълнение на законово задължение
Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта
 • Проверка на предоставени данни от действителните собственици на кредитоискател-юридическо лице;
 • Идентификация по ЗМИП на действителните собственици на кредитоискател
Законен интерес
Копие от лична картаИдентификация по ЗМИПЗаконово задължение


5.4. Физическите лица – ипотекарни длъжници на недвижими имоти, служещи за обезпечение-ипотека по сключени от кредитополучатели-юридически лица Договори за кредит:

Лични данниЦелОснование
Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от лична карта, всяко гражданство на лицето
 • Идентификация на физическо лице;
 • Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на ипотекарния длъжник;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит;
 • Сключване на Нотариален акт за учредяване на ипотека и/или Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството
Изпълнение на законово задължение
Адрес
 • Осъществяване на контакт;
 • Идентификация по ЗМИП на ипотекарен длъжник;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по Нотариален акт за учредяване на ипотека
Изпълнение на законово задължения
Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсииПроверка на верността на предоставени данниСъгласие/ Законен интерес
Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията/ информация за притежаваните от лицето недвижими имотиПредотвратяване на измамиЗаконово задължение
Данни от сайта на МВР за валидност на лична картаПроверка на предоставени данни от ипотекарния длъжникЗаконен интерес
Имуществено състояние на ипотекарния длъжник
 • Сключване на Нотариален акт за договорна ипотека;
 • Предоставяне на поискана услуга;
 • Изпълнение на задължения по сключен Нотариален акт за учредяване на ипотека
Законен интерес
Семейно положениеПроверка на режима на имуществена общност/ проверка на собствеността на недвижим имот.Законен интерес
Наследствени права/ Роднински връзкиПроверка на собствеността на недвижими имотиЗаконен интерес
Саморъчен подписПодписване на Нотариален акт за учредяване на договорна ипотекаСключване и изпълнение на договор
Копие на документи за собственостПредотвратяване на измами/ проверка на собствеността на недвижим имотЗаконен интерес
Копие от лична картаИдентификация по ЗМИПЗаконово задължение


Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „Проспект Капитал“ АД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на „Проспект Капитал“ АД в гр. София, бул. „Христо Ботев” № 28, ет.3 или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за кредит, както и отпускането на кредита, за който сте кандидатствали.


6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

“Проспект Капитал“ АД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за „Проспект Капитал“ АД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

„Проспект Капитал“ АД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание искане за кандидатстване за отпускане на кредит – за максимален срок от една година от подаване на искането за кандидатстване за отпускане на кредит, ако искането не бъде одобрено или .

б) когато данните се обработват на основание сключен договор за кредит – за срок от 5 г., който срок започва да тече от 1-ви януари на годината, следваща годината на прекратяване на договора за кредит.

в) когато данните се обработват на основание получено съгласие – до изричното оттегляне на съгласието.

г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.


7. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

„Проспект Капитал“ АД няма да разкрива лични данни на Трети страни[1][i], извън разкриването им на свързани лица с цел предотвратяване на измами и/или оценка на кредитоспособност. В тази връзка следва да Ви информираме, че „Проспект Капитал“ АД е подписало договори за съвместни администратори с “Аксес Файнанс” ООД, „Вива Кредит“ ООД и „Изи Асет Мениджмънт“ АД, които договори имат следните основни характеристики:

 • Съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите към свързани лица, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение по задълженията за плащане.
 • Обмяната на личните данни по предходното изречение става автоматично, в хода на обработката на лични данни, събрани от кредитоискателя и/или трети лица в процедурата по оценка на неговата кредитоспособност, чрез специализирания софтуер.

Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

 • лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;
 • лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;
 • лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти;
 • лицата, на които Дружествотo предлага да продаде вземанията си от клиентите;
 • лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното;

„Проспект Капитал“ АД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите кредитополучатели на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.

„Проспект Капитал“ АД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.


8. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определила и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.


9. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

9.1. По отношение на физическите лица – солидарни длъжници по договори за кредит

9.1.1. Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения. Дружеството може да обработва автоматично Вашите лични данни, за да Ви профилира, като оценява Вашето поведение и други изводи относно различни Ваши лични аспекти – за целите на предотвратяване на измами. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас.

9.1.2. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на автоматизирана обработка с цел профилиране. В този случай имаме задължението да ви обясним логиката на изцяло автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистически значима връзка със събития, определени като високо рискови състояния на клиента – неплащане, измама. Подбират се критерии, с които се извършва захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обобщен математически модел, който оценява вероятностно възможността да се реализира някой от тези рискове за определен клиент

9.2. По отношение на физическите лица – законни представители на кредитополучатели-юридчески лица по Договори за кредит:

Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.

9.3. По отношение на физическите лица – действителни собственици на кредитополучатели-юридически лица:

Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.

9.4. По отношение на физическите лица – солидарни длъжници на недвижими имоти, служещи за обезпечение-ипотека по сключени от кредитополучатели-юридически лица Договори за кредит:

Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.


10. Бисквитки, използвани на сайта ни
www.prospectcapital.bg

За повече информация за това какви бисквитки (cookies), използваме на нашия Интернет сайт www.prospectcapital.bg, моля запознайте се с нашата Политика за бисквитки (Cookie Policy)


III. Вашите права

Като субект на данни, които се обработват от „Проспект Капитал“ АД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружестовот няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

„Проспект Капитал“ АД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уеб-сайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

Заявленията касаещи упражняването на Вашите права се подават:

 • лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на управление на Дружеството в гр. София, бул. „Христо Ботев” 3 28, ет. 3.
 • по електронен път чрез изпращане на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ “профил” за Вас и имат за цел да предотвратяват измами.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставяме извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

d. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „Проспект Капитал“ АД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато

 • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за кредит; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

h. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

[1] „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни (чл. 4, т. 10 GDPR).