Вид разход Размер в лева
*Разходи за събиране на вземането, дължими при допусната забава в плащането на погасителна вноска с повече от 10 /десет/ календарни дни от датата на падежа на съответната погасителна вноска 50 /петдесет/ лева
Еднократен разход за ангажиране дейността на лице/служител, което да осъществява и администрира дейността по извънсъдебно събиране на просрочени задължени допусната забава в плащането на погасителни вноски с повече от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на падежа на съответната погасителна вноска 500 /петстотин/ лева

* Разходите за извънсъдебно събиране се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, изготвяне и изпращане на Покана за доброволно изпълнение чрез надлежно вписан адвокат;

Ръководството на „Проспект Капитал“ АД