Представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя, общата сума, дължима от потребителя, и ГПР по кредита:

Пример: Главница: 100 000 лв./сто хиляди лева/

1. Срок на заема в месеци: 24 /двадесет и четири/;

2. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок на договора и е в размер на 36 % /тридесет и шест процента/;

3. Годишен процент на разходите /ГПР/: 44,93 % /четиридесет и четири цяло и деветдесет и три процента/;

3.1. Годишният процент на разходите е изчислен при вземане предвид на следните допускания:
  • Заемополучателят не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни плащания (лихви, такси, комисионни, застрахователни премии и др.), които не са посочени в Договора, дори те да са поискани от лице, за което е известно, че е оторизиран представител на Заемодателя. Заемополучателят не носи отговорност за направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в Договора
  • Заемополучателят ще изпълнява своите задължения в съответствие с условията и сроковете по настоящия Договор;
  • Паричният заем се предоставя и ще бъде валиден за срокa, уговорен в настоящия Договор;
  • Паричният заем се погасява от потребителя с ежемесечни плащания.
  • При изчисляване на ГПР не се взимат предвид разходите, които Заемополучателят заплаща при неизпълнение на задълженията си по настоящия Договор за паричен заем;
4. такса за разглеждане на Искане за сключване на договор за паричен заем, обезпечен с ипотека в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/.

5. Договорната лихва по заема в лева: 41 713,80 лева /четиридесет и една хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет стотинки/;

6. Общото задължение по заема, включващо заемна сума и договорна лихва: 141 713,80 лева /сто четиридесет и една хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет стотинки/;

7. Размер на погасителните вноски: анюитетни месечни погасителни вноски всяка в размер на 5904,74 лв. /пет хиляди деветстотин и четири лева и седемдесет и четири стотинки/, като в сумата на всяка вноска се включва включва част от главницата и договорната лихва по Договора и първата погасителна вноска се дължи в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на усвояване на заемната сума.